HANDELSBETINGELSER

Disse betingelser gælder for køb via www.sortberghansen.dk

Anvendelse
Almindelige salgs- og leverings¬betingelser gælder for alle aftaler om Sortberg+Hansen,
CVR-num¬mer 30199855, salg og levering af produkter til erhvervskunder.

Pris og betaling
Prisen for produkter følger Sortberg+Hansens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Sortberg+Hansen bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Betaling er netto kontant 8 dage til kontokunder, medmindre der er aftalt andet skriftligt. I specielle tilfælde, grundet købers forhold, kan Sortberg+Hansen forlange, at betalingen skal ske forud som sikkerhed for betaling. Varer købt hos Sortberg+Hansen forbliver vores ejendom indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostning er erlagt i sin helhed.

Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt af årsager, som Sortberg+Hansen er uden ansvar for, har Sortberg+Hansen ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker samt et gebyr på kr. 100,-. Sagen overgår til inkasso, såfremt der ikke er betalt 10 dage efter rykker 1.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
Sortberg+Hansens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Sortberg+Hansen i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Sortberg+Hansen, medmindre Sortberg+Hansen meddeler kunden andet. Kunden skal sende ordrer på produkter til Sortberg+Hansen skriftligt. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Sortberg+Hansens skriftlige accept.

Levering
Sortberg+Hansen leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af Sortberg+Hansens ordrebekræftelse. Sortberg+Hansen har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Sortberg+Hansen vil, såfremt de er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt informere kunden herom, men Sortberg+Hansen kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen.

Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Sortberg+Hansen. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Sortberg+Hansen, kan den ikke senere gøres gældende.

Vareprøver
Sortberg+Hansen vil fakturere vareprøver ved udlevering/forsendelse. Ved returnering indenfor 14 dage efter fakturadatoen krediteres vareprøverne igen, såfremt at de leveres i original emballage og i samme stand som ved modtagelse.

Ansvar
Sortberg+Hansen ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Sortberg+Hansen kontrol, og som Sortberg+Hansen ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Sortberg+Hansen.

Persondata
I forbindelse med at kunden registrerer sig som kunde hos Sortberg+Hansen registrerer Sortberg+Hansen kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. samt eventuelle oplysninger om kundens varekøb, leveringsadresser mv. Sortberg+Hansen vil opbevare kundens oplysninger som persondata efter gældende lovgivning. Kunden kan altid henvende sig til Sortberg+Hansen for at få oplyst hvilke data der bliver behandlet, eller for at få data slettet eller korrigeret. Sortberg+Hansens bogholderi kan kontaktes på bogholder@sortberghansen.dk. Sortberg+Hansen hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

Gældende ret og værneting
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

SortbergHansen ApS
Struer Landevej 6
7500 Holstebro
Cvr. Nr. 30199855
ks@sortberghansen.dk